Головна сторінка ОВУ №62, 2012 (23.08.12) Про затвердження Положення про координаційну комісію з навчально-методичної роботи училищ (коледжів) культури (культури і мистецтв)

реєстраційний код:
63001/2012

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.07.2012           м. Київ                № 783

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2012 року за № 1343/21655

2551  Про затвердження Положення
про координаційну комісію
з навчально-методичної роботи
училищ (коледжів) культури
(культури і мистецтв)

Відповідно до підпункту 104 пункту 4 Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 388, з метою здійснення контролю над змістом культурно-мистецької освіти, координації діяльності училищ (коледжів) культури (культури і мистецтв) у сфері організації навчального процесу та методичної роботи, створення умов для її вдосконалення та підвищення ефективності навчального процесу в мистецьких вищих навчальних закладах

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про координаційну комісію з навчально-методичної роботи училищ (коледжів) культури (культури і мистецтв) (далі — Комісія), що додається.

2. Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти (Гомольська Л. П.) надавати організаційно-методичну допомогу в роботі Комісії відповідно до зазначеного Положення.

3. Державному методичному центру навчальних закладів культури і мистецтв України (Корисько А. П.) створити необхідні умови для роботи Комісії відповідно до зазначеного Положення.

4. Відділу аналізу та прогнозування діяльності навчальних закладів управління стратегічного планування культурного розвитку та регіональної політики у сфері культури Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти (Походзей І. І.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Т. Г. Кохана.

Перший заступник Міністра                                                                           Ю. П. Богуцький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
23 липня 2012 року № 783
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 серпня 2012 року за № 1343/21655

Положення
про координаційну комісію з навчально-методичної роботи
училищ (коледжів) культури (культури і мистецтв)

І. Загальні положення

1.1. Координаційна комісія з навчально-методичної роботи училищ (коледжів) культури (культури і мистецтв) (далі — Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Міністерства культури України.

1.2. Комісія створена з метою координації діяльності училищ (коледжів) культури (культури і мистецтв), підпорядкованих управлінням культури обласних державних адміністрацій (далі — училища), у сфері організації навчального процесу та методичної роботи.

1.3. Персональний склад Комісії затверджується наказом Міністерства культури України.

ІІ. Основні завдання Комісії та зміст її роботи

2.1. Метою роботи Комісії є створення умов для ефективної організації навчального процесу в училищах, підвищення якості освітніх послуг, вдосконалення системи навчально-методичної роботи.

2.2. Завданнями Комісії є:

2.2.1. Участь у розробці проектів галузевих стандартів вищої освіти, навчальних планів та програм;

2.2.2. Розробка рекомендацій з удосконалення навчального процесу, зокрема з удосконалення системи оцінювання рівня і якості набутих студентами компетентностей;

2.2.3. Моніторинг стану навчально-методичного забезпечення навчального процесу, у тому числі програм навчальних дисциплін, розробка рекомендацій щодо удосконалення його змісту;

2.2.4. Вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду методичної та навчальної роботи училищ, організація заходів щодо обміну досвідом між ними.

2.3. Комісія відповідно до покладених завдань:

2.3.1. Аналізує стан та ефективність навчальної та методичної роботи в училищах, готує пропозиції щодо забезпечення підвищення якості навчального процесу.

2.3.2. Надає училищам методичну допомогу, зокрема забезпечує матеріалами, рекомендаціями тощо.

2.3.3. Здійснює аналіз нормативно-правової бази у сфері навчальної та методичної роботи, готує і надає пропозиції щодо внесення необхідних змін.

2.4. Комісія має право:

2.4.1. Одержувати в установленому порядку від училищ інформацію та копії документів з питань навчального процесу та його організаційного і методичного забезпечення.

2.4.2. Звертатися та вносити пропозиції до відділу аналізу і прогнозування діяльності навчальних закладів управління стратегічного планування культурного розвитку та регіональної політики у сфері культури Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти Міністерства культури України та Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв України щодо створення умов для вдосконалення навчальної і методичної роботи та підвищення ефективності навчального процесу в училищах.

2.4.3. Залучати фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ і громадських організацій (за згодою їх керівників) до підготовки та участі в засіданнях Комісії, проведення за її пропозиціями інших заходів.

ІІІ. Організація роботи Комісії

3.1. До складу Комісії входять заступники директорів з навчальної (навчально-виховної, навчально-методичної) роботи училищ, методист Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв України, до обов’язків якого входить координація методичної роботи училищ.

3.2. Комісія створюється у складі голови, заступника голови, секретаря і членів Комісії.

3.3. Комісію очолює голова.

Голова обирається шляхом відкритого голосування із числа членів Комісії.

Голова організовує роботу Комісії, розподіляє обов’язки між її членами, веде засідання Комісії.

3.4. У разі відсутності голови засідання веде заступник голови Комісії.

Заступник голови та секретар Комісії обираються з числа членів Комісії шляхом відкритого голосування.

3.5. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться відповідно до планів її роботи, але не рідше ніж один раз на півріччя.

3.6. Робота у складі Комісії здійснюється на громадських засадах.

3.7. Рішення Комісії вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Комісії вирішальним є голос голови Комісії, а у разі його відсутності — головуючого на засіданні.

3.8. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності — головуючий на засіданні) та секретар Комісії.

3.9. Рішення та пропозиції Комісії носять рекомендаційний характер.

3.10. Засідання Комісії організовується згідно з планом роботи, затвердженим головою Комісії за погодженням з відділом аналізу і прогнозування діяльності навчальних закладів управління стратегічного планування культурного розвитку та регіональної політики у сфері культури Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти Міністерства культури України.

3.11. Члени Комісії відповідно до розподілу обов’язків беруть участь у підготовці рішень, вносять пропозиції щодо забезпечення їх виконання.

3.12. Відділ аналізу і прогнозування діяльності навчальних закладів управління стратегічного планування культурного розвитку та регіональної політики у сфері культури Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти Міністерства культури України:

3.12.1. Визначає стратегічні напрями і завдання для роботи Комісії.

3.12.2. Сприяє організації засідань Комісії, бере участь у формуванні порядку денного засідань Комісії.

3.12.3. Розглядає пропозиції Комісії та у разі необхідності здійснює відповідні заходи щодо їх реалізації.

3.12.4. Оприлюднює результати роботи Комісії на сайті Міністерства культури України.

3.13. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії здійснює Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України.

3.14. Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України:

3.14.1. Здійснює підготовку засідань Комісії.

3.14.2. Інформує училища про результати роботи Комісії.

3.14.3. Поширює необхідні матеріали, інформацію, веде діловодство та здійснює контроль за виконанням ухвалених рішень.

3.14.4. У разі необхідності готує відповідні пропозиції для подання Міністерству культури України.

3.14.5. Звітує перед Міністерством культури України про стан навчальної і методичної роботи в училищах.

Директор Департаменту
формування державної політики
у сфері культури, мистецтв та освіти                                                        Л. П. Гомольська

 

Copyright © 2009-2010 ДП "Українська правова інформація". Всі права захищені.