Головна сторінка Бюлетень Міністерства юстиції України

Хто чекає на жовтневий випуск видання "Бюлетень Міністерства юстиції України", повідомляємо, що номер уже в друці! Його родзинка - інтерв'ю головного редактора журналу Наталії Оніщенко про механізми захисту прав громадян і актуальна тема - "Роль молодих юристів у формуванні стратегії правоосвітньої роботи" Андрія Бутенка.

Повний текст

Читайте наступний випуск видання "Бюлетень Міністерства юстиції України", присвячений Дню Незалежності нашої держави! Серед його тем: "27 річниця Незалежності України: здобутки та перспективи" та інтерв'ю із заступником міністра юстиції України Іванною Смачило. 

Повний текст

100-річчю української юстиції присвячений наступний випуск видання "Бюлетень Міністерства юстиції України". Як проходили заходи на відзначення цієї дати, а також інші цікаві новини, поради і актуальні теми шукайте на сторінках журналу. Зокрема, пропонуємо звернути увагу на матеріал Анатолія Лещенка "Зміни в порядку ведення державного реєстру речових прав на нерухоме майно" та інтерв'ю з начальником Головного територіального управління юстиції у місті Києві Станіслава Куценка. 

Повний текст

"БЮЛЕТЕНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ"

Журнал «Бюлетень Міністерства юстиції України» – офіційне загальнодержавне науково-практичне фахове видання, яке друкується з 1999 року.

  Це справжній путівник юридичної думки. У виданні публікуються цікаві наукові дослідження, рецензії, висвітлюються найгостріші юридичні проблеми. Особливістю журналу є поєднання теоретичних основ права з практикою застосування українського законодавства.

  На сторінках Бюлетеня висвітлюється діяльність служб, які координуються Міністерством юстиції України, публікуються актуальні матеріали у рубриках «Нотаріат: теорія і практика», «Безоплатна правова допомога в Україні», «Пенітенціарна служба», «Юридична консультація», «Актуальне інтерв’ю». З сучасними дослідженнями у галузях конституційного, сімейного, екологічного, адміністративного, фінансового, кримінального, міжнародного права читачів традиційно ознайомлює рубрика «Юридична думка».

   Бюлетень є тим професійним виданням в системі органів юстиції, яке поширює правові знання серед населення та підвищує професійний рівень фахівців у галузі права, створює потужний простір правової інформації. Це майданчик для спілкування юридичної спільноти, який забезпечує діалог між органами юстиції і громадськістю.

   Наказом Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015 журнал внесено до Переліку фахових видань України у галузі юридичних наук.
 

Засновники:
Міністерство юстиції України,
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,
Інститут законодавства Верховної Ради України.
Головний редактор:

Оніщенко Наталія МиколаївнаДоктор юридичних наук, заслужений юрист України, завідувач відділу теорії держави і права України Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
Відповідальний секретар:

Крижанівська Тетяна Іванівна
 

Адреса редакційно-видавничого відділу журналу: 

Державне підприємство "Центр оцінки та інформації" Міністерства юстиції України
Україна, 02002, м. Київ, вул.Євгена Сверстюка,15
тел.: (044) 517-70-20
e-mail: bulleten@dpcoi.com.ua

http:// ovu.com.ua/bulletin 
 

Про порядок формування науково-практичного фахового журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України»

1. До публікації приймаються лише наукові статті, у яких висвітлюються результати останніх наукових досліджень, що мають теоретичне і практичне значення. Не приймаються до друку статті, що не відповідають вимогам п. 3 постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» та Наказу №1111 від 17.10.2012 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України».
2. Матеріали наукових конференцій, згідно з вимогами ДАК, у журналі не публікуються.
3. До друку приймаються статті українською та російською мовами (іншомовні – як виняток).
4. Журнал видається на кошти Державного підприємства "Українська правова інформація".
5. Ориґінал-макет підписується головним редактором або його заступником та відповідальним секретарем.

Вимоги до оформлення статей
Наукові статті, що подаються до журналу, повинні мати такі послідовні структурні елементи:
1. УДК.
2. Прізвище та ініціали автора, його науковий ступінь, повна назва вищого навчального закладу або місця роботи.
3. Назва статті.
4. Рецензент, його вчений ступінь і місце роботи (зазначаються у рецензії).
5. Анотація (не менше 500 знаків).
6. Ключові слова (5–7 слів).
7. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
8. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття (із посиланнями на першоджерела, подані у бібліографії до статті).
9. Мета і завдання досліджень (окремо).
10. Матеріали і методи досліджень.
11. Результати досліджень (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).
12. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
13. Бібліографія (за алфавітом, спочатку – кирилиця, потім – латинь) із зазначенням у тексті посилань у квадратних дужках. Бібліографічний список складається лише із тих джерел, на які робляться посилання у тексті у вигляді цифр. Бібліографічний список оформляється відповідно до Форми 23 «Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті».
14. Анотації російською та англійською мовами (прізвище, ініціали, назва статті, текст анотації).
15. Повний переклад статті англійською мовою для розміщення на веб-сторінці видання.
16. Прізвище, ім’я та по-батькові автора (авторів), адреса електронної пошти, службова адреса, контактні телефони (для розв’язання проблемних питань).
УВАГА! Редакція залишає за собою право робити редакційні зміни рукописів.

Таблиці мають бути набрані у програмі Microsoft Wordабо MS Excel; шрифт – Times New Roman Cyr,
12 pt; ширина – не більше 14 cм; повне обрамлення; виключка по центру; тільки книж­кове розташування, маленькими літерами. Таблиці повинні мати заголовок і бути пронумеровані арабськими цифрами. Формули мають бути написані у програмі Equation Editor(цей редактор є внутрішнім ре­дактором формул у Microsoft Word); змінні математичні величини в тексті відповідно до формул набираються курсивом. Рисунки виконують у редакторі Microsoft Wordверсії не нижче 98, за допомогою функції «Створити рисунок». Рисунок над текстом не виконувати! Рисунок має бути розташований по центру, ширина –не більше 14 см, без обтікання текстом. У випадку складних креслень, їх слід виконувати у редакторі Corel Drawверсії не нижче 10.0, за умови, що текстові вкраплення викона­ні гарнітурою Times New Roman Cyr і розміром 14 пунктів. Графіки виконуються у програмах MS Excel, MS Word, Corel Draw. Таблиці, рисунки, графіки, формули подаються після посилання на них у тексті.

УВАГА! З 1 січня 2013 року вступив у дію наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  1111 від 17.10.2012 р. щодо «Порядку формування Переліку наукових фахових видань України». Згідно положень наказу (пункти 2.09 та 2.12),наукові статті до друку приймаються українською (російською) мовами та ПОВНІСТЮ ДУБЛЮЮТЬСЯ АНГЛІЙСЬКОЮ на інтернет-сайті видання. Дана вимога є обов’язковою до виконання редакціями всіх фахових видань України. Без її дотримання статті не вважаються фаховими, а наукове видання під час чергової перереєстрації буде виключене з Переліку фахових видань України. Англійський варіант статті приймається лише за умови її ФАХОВОГО ПЕРЕКЛАДУ. У разі надсилання англійського варіанту, перекладеного через інтернет-перекладачі (напр. Google), матеріали будуть відхилені. 

До рукопису необхідно додавати:

  • електронний варіант статті й окремими  додатковими електронними файлами таблиць( за наявності);
  • заявку на публікацію в журналі.
  • портретне фото автора розміром 10х15 або не менше 1 Мб;
  • підтвердження про передплату журналу ( від 6 місяців), а з 1 січня 2015 року  - про оплату за розміщення публікації;
  • для аспірантів, ад’юнктів та здобувачів необхідно надавати рецензію наукового керівника або експертний висновок особи, яка має науковий ступінь за спеціальністю, що відповідає предмету дослідження.

Подаючи публікацію та додаткові матеріали автор надає редакційній колегії право опубліковувати (розміщати) поданий рукопис у друкованому та електронному вигляді (номер журналу, в якому публікуються подані матеріали, визначається редакцією журналу); оприлюднювати (опубліковувати, відображати, розміщати, відтворювати) та розповсюджувати в будь-який спосіб подані до редакції матеріали в друкованому та електронному вигляді; опубліковувати подані матеріали як складові частини тематичних збірників; на рецензування, редагування, скорочення і відхилення поданих для опублікування матеріалів.
Автор дає згоду на те, що пряме чи опосередковане комерційне використання редакцією поданих для опублікування матеріалів здійснюється без виплати авторської винагороди, а також відмовляється від права на одержання грошової суми від продажу примірників журналу та тематичних збірників, виконаних у друкованій чи електронній формі, в яких відображено (розміщено, відтворено) подані до редакції матеріали.
Автор несе відповідальність за додержання вимог чинного законодавства при підготовці матеріалів, у тому числі норм авторського права та достовірність наведених фактичних даних, у тому числі цитат, посилань на джерела та норми права, імен та назв. 
До друку приймаються статті, які раніше не були опубліковані в друкованих та електронних виданнях. Передрук та інше використання публікацій журналу здійснюється тільки за погодженням з редакцією та обов’язковим посиланням на джерело.

Анонси

Content_ovu_%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%8f
24 листопада 2014
Увага! Круглий стіл 5 грудня 2014 року о 10.00 Національна академія державного управління при Презедентові України, Інститут державної служби та місцевого...
Всі анонси

Підписатися на новини Бюлетеняпідписатися на щоденну розсилку новин

Угода конфіденційності

Послуги

Передплата (044) 517-68-48,(044) 517-70-20
ПЕРЕДПЛАТА-2018 ОФОРМИТИ ПЕРЕДПЛАТУ офіційних видань Міністерства юстиції України на 2018 рік у зручній для Вас версії (друкована або електронна) можна у...
Виготовлення бланків ПРОПОНУЄМО виготовлення бланків документів, надрукованих у "Офіційному віснику України" Звертатися:peredplata@upinfo.com.ua
Всі послуги