Головна сторінка Бюлетень Міністерства юстиції України
В тестовому режимі розпочав роботу новий сайт www.pravinform.gov.ua

Бюлетень Міністерства юстиції України

Передплатний індекс 22670

Видається один раз на місяць

Опис видання

Журнал «Бюлетень Міністерства юстиції України» – офіційне загальнодержавне періодичне юридичне науково-практичне видання, засновником якого є Міністерство юстиції України.

Бюлетень включено до переліку наукових фахових видань Постановою Вищої атестаційної комісії України від 11.06.2003 № 1-06/7.

До уваги читачів: на сторінках журналу висвітлюються актуальні питання правової політики держави та процесів державотворення, діяльності органів державної влади, у тому числі Міністерства юстиції України, судів, нотаріату та адвокатури, а також практика застосування законодавства та результати дослідження правової науки.

Аудиторія журналу: працівники органів та установ юстиції; судді; юристи підприємств, установ та організацій; адвокати; нотаріуси; викладачі та студенти; громадяни, які цікавляться правовим життям держави та актуальними питаннями права.

Журнал видається українською мовою, періодичність – один раз на місяць.

Зміст номера має такі рубрики:

«Юридичні акценти», де Ви зможете ознайомитесь з думками фахівців щодо розвитку юридичного бізнесу в Україні, актуальних питань реалізації правової політики, судово-правової реформи та нормотворчої діяльності, організаційного забезпечення діяльності судів, процесів реформування нотаріату та адвокатури в Україні, паспортизації населення, реєстрації прав на нерухомість і операцій з нею, реєстрації політичних партій, громадських об'єднань та благодійних фондів, ліцензування юридичної діяльності, вдосконалення правової освіти населення та іншою правовою тематикою;

«Правова наука» розглядає актуальні питання наукових досліджень у різних галузях права відповідно до переліку наукових спеціальностей.

Прим. У рубриці розміщуються статті, що відповідають вимогам до оформлення статей, які подаються в наукове фахове видання, затверджені ВАК України.

«Персоналії», де на Вас чекає зустріч з відомими юристами сучасності, юридичною молоддю, адвокатами, нотаріусами, суддями, керівниками юридичних компаній, іншими представниками юридичної професії, з тими, хто творить сьогодення та майбутнє нашої держави.

«Документи». Співробітники органів юстиції України, а також усі зацікавлені за допомогою журналу завжди матимуть у себе на столі відповідні накази, нормативно-правові акти, що безпосередньо стосуються роботи Міністерства, затверджені ним положення та інструкції з різних напрямків діяльності, а також численні матеріали з регіонів країни. Читачі зможуть також отримувати, як кажуть, з перших рук прийняті нормативно-правові акти, що регулюють важливі сторони життя нашої держави.

«Фоторепортаж», який розповість у світлинах про правове життя Міністерства юстиції України, цікаві зустрічі Міністра, про події та заходи міністерства.

«Юридичний календар, привітання та інша цікава і корисна інформація».

Щоразу в номері Ви матимете змогу ознайомитись із анонсом наступного номера видання.

Передплата

Передплату з будь-якого місяця можна оформити у всіх поштових відділеннях, у редакції, а також передплатних агенціях:

 • «Бюлетень Міністерства юстиції України»: передплатний індекс – 22670.


Контактна інформація

З питань передплати, придбання або друку окремих номерів «Офіційного вісника України» та замовлення додаткового накладу журналу чи окремих законодавчих актів звертайтесь до відділу збуту ДП «Центр оцінки та інформації»:

Телефон: (044) 517-68-48, (044) 517-70-20.

E-mail: peredplata@dpcoi.com.ua

З питань розміщення статей та матеріалів до журналу звертайтесь до редакції ДП «Центр оцінки та інформації»:

Телефон: (044) 517-68-48, (044) 517-70-20.

E-mail: bulleten@upinfo.com.ua

Контактна особа – Тетяна Крижанівська, відповідальний секретар

Заявка на передплату бюлетеня «Офіційний вісник України»

Надсилаючи нам замовлення електронною поштою, Ви надаєте Згоду на збір та обробку персональних даних.

Увага:

Усі поля обов'язкові для заповнення!

Для підприємств:

Назва організації
Код ЄДРПОУ
ІПН
№ свідоцтва платника
Кількість примірників
Термін передплати
Поштова адреса
Телефон
Електронна пошта
Контактна особа

Для фізичних осіб:

П.І.Б.
ІПН
Кількість примірників
Форма (журнальна, електронна, on-line)
Термін передплати
Поштова адреса
Телефон
Електронна пошта

Обов’язково вкажіть як саме (поштою чи в редакції) Ви хочете отримувати видання

До уваги авторів!

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

З метою забезпечення високої якості журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України» та приведення розміщених у ньому публікацій до вимог ВАК редакційна колегія приймає до опублікування матеріали наукових досліджень за умови дотримання авторами таких правил та вимог:

1. Загальні вимоги до змісту рукопису

Рукописи поданих матеріалів мають відповідати вимогам, що викладені в постанові Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України».

До друку редакцією приймаються рукописи, які містять такі елементи:

 • анотація та ключові слова українською мовою;
 • анотація та ключові слова російською мовою;
 • анотація та ключові слова англійською мовою;
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання окремого питання і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

2. Технічні вимоги до оформлення рукописів

 1. Рукопис матеріалів для публікації подається у 2-х примірниках, підписаних автором;
 2. Обсяг рукопису не повинен перевищувати 12 машинописних сторінок (мінімальний обсяг –8);
 3. Основний текст статті, автори, виноски, посилання, підписи до рисунків та надписів над таблицями мають бути надруковані розміром Times New Roman – 14 pt з інтервалом 1,0 і абзацним відступом 1,27 см, на папері формату А4 з полями (верхнє – 3,0 см, нижнє – 3,5 см, ліве – 2,7 см, праве – 1,8 см; від краю верхнього колонтитулу – 1,0 см, нижнього – 2,0 см);
 4. Для заголовка статті: Times New Roman – 16 pt, напівжирний, усі великі, назва роботи подається через рядок без переносів;
 5. Для підзаголовків: Times New Roman – 15 pt, напівжирний, усі великі;
 6. Посилання на джерела слід наводити в тексті у квадратних дужках [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки;
 7. Назви джерел, на які робиться посилання, необхідно подавати у кінці тексту за згадуванням. Їх кількість не повинна перевищувати 15.

3. До рукопису необхідно додавати:

 • електронний варіант статті й окремими додатковими електронними файлами таблиць у форматі Word;
 • інформаційну довідку про автора із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, наукового ступеня та вченого звання, основного місця роботи і посади, контактного телефону, поштової адреси (включаючи індекс);
 • для аспірантів, ад’юнктів та здобувачів необхідно надавати рецензію наукового керівника або рецензію особи, яка має науковий ступінь, за спеціальністю, що відповідає предмету дослідження, а також витяг із протоколу засідання кафедри (відділу) установи, де обговорювалися матеріали, з рекомендацією для друку. Вказані документи мають бути підписані уповноваженими особами;
 • фото автора у форматі Jpg;
 • копію квитанції про річну передплату на журнал (за наявності).

Примітка. При розміщенні статей надається перевага у розміщенні в найближчих номерах Бюлетеня тих статей, автори яких роблять передплату на журнал.

4. Матеріали публікуються у разі згоди автора з такими умовами:

 • автор надає право редакційній колегії опубліковувати (розміщати) поданий рукопис у друкованому та електронному вигляді, номер журналу, в якому публікуються подані матеріали, визначається редакцією журналу;
 • автор надає право редакційній колегії оприлюднювати (опубліковувати, відображати, розміщати, відтворювати) та розповсюджувати в будь-який спосіб подані до редакції матеріали в друкованому та електронному вигляді;
 • автор надає редакційній колегії право опубліковувати подані матеріали як складові частини тематичних збірників;
 • автор надає редакційній колегії право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення поданих для опублікування матеріалів;
 • автор дає згоду на те, що пряме чи опосередковане комерційне використання редакцією поданих для опублікування матеріалів здійснюється без виплати авторської винагороди, автор також відмовляється від права на одержання грошової суми від продажу примірників журналу та тематичних збірників, виконаних у друкованій чи електронній формі, в яких відображено (розміщено, відтворено) подані до редакції матеріали;
 • автор несе відповідальність за достовірність поданих для опублікування матеріалів, а також за їх відповідність вимогам щодо дотримання прав інших осіб.

5. Редакційна колегія журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України» має право:

 • відхиляти рукописи, що не відповідають його тематиці, без надання авторам роз’яснень;
 • надсилати на зовнішнє рецензування, редагування та скорочення рукописи;
 • залишати без розгляду матеріали рукописів, які не відповідають положенням пп. 1-3 «Вимог до публікацій», затвердженим редакційною колегією журналу «Бюлетень Міністерства юстиції України».

Бажаємо плідної та натхненної праці авторам та чекаємо на цікаві статті!

Зповагою
редакційна колегія журналу
«Бюлетень Міністерства юстиції України»

 

Content_%e2%84%9611_2

Анонси

24 листопада 2014
Увага! Круглий стіл

5 грудня 2014 року о 10.00 Національна академія державного управління при Презедентові України, Інститут державної служби та місцевого ...

Всі анонси
Medium_baner_urzona_com_160x80_002[1] Medium_medium_uaimg_6_1_ Medium_banner_ovu-1

Підписатися на анонси законодавствапідписатися на щоденну розсилку новин

Угода конфіденційності

Послуги

Передплата

(044) 517-68-48, (044) 517-70-20

ПЕРЕДПЛАТА-2018

Передплатні індекси:
ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ
40433 (друкована. версія),
48345 (електронна версія).
ОН-ЛАЙН ДОСТУП ДО НПА
замовити за тел.: (044) 517-68-48, 
                              (044) 517-70-20

БЮЛЕТЕНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ
22670 (друкована версія),
86654 (ел. версія)

ЗАМОВИТИ МОЖНА:
-  у відділення Укрпошти;
- на сайті PRESA.UA.
- на сайті OVU.COM.UA
або у відділі збуту ДП "ЦОІ"
   за тел.  (044) 517-68-48, 
                 (044) 517-70-20
е-mail: peredplata@dpcoi.com.ua

Виготовлення бланків

ПРОПОНУЄМО

виготовлення бланків документів, надрукованих у "Офіційному віснику України"

 

Звертатися:  ...
Всі послуги